top of page
038.jpg
063.jpg
066.jpg
057.jpg

Ívides

Només allò pur pot ser salvatge. / Only what is pure can be wild.

Instal.lació coreogràfica.

Choreographic intallation.

Duració 2 h. Site Specific. / Duration 2 h. Site Specific.

Exaltant la nova democràcia ecològica

Ívides habiten el respirar de la pedra, el moviment de les plantes, es decobreixen en instint animal, i passegen per cicles naturals de ser humà, evolució, mort, rendició, acceptació, lluita, amor, obertura, curiositat, col.lectiu, individu... trascendeixen i moren, en cicles el.líptics i conscients, i repeteixen el viatge, des d'un nou estat cada vegada. Una dramatúrgia inspirada amb els humans, els animals i les plantes, una invitació al misteri del cosmos, en un cicle natural que seguim tots, cada u en el seu ritme i estat de consciència. Els humans també som naturalesa. Tots els èssers de la naturalesa som èssers vius. Tots compartim el mateix planeta terra. Amb aquesta peça, neix una fusió morfològica i bategant, on el que veuen els ulls és canviant i variable, segons l'evolució del moment. Una mirada transgressora i poètica, que redefineix els limits entre natura i humanitat, recreant paisatges en moviment, lentitud i vida.

"La Terra és la casa comuna de la vida. La seva sobirania pertany a tots els éssers vius."

 

Stefano Mancuso.

La nació de les plantes. Article 1

Exalting the new ecological democracy

Ívides inhabit the breathing of the stone, the movement of plants, are discovered in animal instinct, and walk through natural cycles of human being, evolution, death, surrender, acceptance, struggle, love, openness, curiosity, collective, individual ... they transcend and die, in elliptical and conscious cycles, and repeat the journey, from a new state each time. A drama inspired by humans, animals and plants, an invitation to the mystery of the cosmos, in a natural cycle that we all follow, each in his own rhythm and state of consciousness. Humans are also nature. All beings in nature are living beings. We all share the same planet earth. With this piece, a morphological and throbbing fusion is born, where what the eyes see is changing and variable, according to the evolution of the moment. A transgressive and poetic look, which redefines the boundaries between nature and humanity, recreating moving landscapes, slowness and life.

"The Earth is the common home of life. Its sovereignty belongs to all living things."

 

Stefano Mancuso.

The nation of plants. Article 1

195.jpg
154.jpg
122.jpg
056.jpg

Una obra d'art d'estudi,

100% biodegradable.

Material orgànic recollit pel territori, a mà, quan la planta ja ha fet la seva evolució de maduresa i està seca. Matèria recollida a espais de compostatge natural, amb les seves restes de poda. Cola feta amb farina, aigua i sucre. Fil i agulla en una base d'espart. Aquesta és la paleta de colors que utilitza l'artista per elaborar les peces que vesteixen i transformen la imagineria del directe. Si li preguntes on les ha recollit, sap exactament l'àrea, la zona, amb qui estava, cada peça té un valor, té un sentit i mai les agafa totes, mai amb impacte letal per erradicar la reproducció de la planta de la zona. I així va descobrint les que sorgeixen any rere any, identificant-les, veient els procés. I sabent que cada estació de l'any, té regals infinits per treballar creativament. La naturalesa és abundant. D'ella ve tot el que ens envolta. D'ella venim i a ella hauriem de tornar. Si un dia les peces de la peça, tornen a la terra, es biodegradaran i potser que amb el temps, en neixi un jardí, amb plantes del territori. Feina d'estudi, sí, perquè després de cada directe, toca refer peça a peça, revestir-l amb nova matèria, recosir-la de nou, amb les noves adquisicions, recents de l'estació. I pel fet que cada vegada que surten de l'estudi, són peces d'orfebreria natural, dignes de ser exposades en un museu.

"El consum de qualsevol recurs no renovable queda prohibit"

 

Stefano Mancuso.

La nació de les plantes. Article 6

A work of study art, 100% biodegradable.

 

Organic material collected by the territory, by hand, when the plant has already evolved to maturity and is dry. Matter collected in natural composting areas, with their pruning remains. Glue made with flour, water and sugar. Thread and needle on an Ligeum Spartum processed plant. This is the color palette that the artist uses to create the pieces that dress and transform the imagery of performance. If you ask her where she picked them up, she knows exactly the area, who she was with, each piece has value, it makes sense and never takes them all, never with lethal impact to eradicate plant reproduction from the area. And so, she discovers those that emerge year after year, identifying them, seeing the processes. And knowing that every season of the year, you have endless gifts to work creatively. Nature is abundant. From her comes everything around us. From her we come and to her we should return. If one day the pieces of the piece return to the ground, they will biodegrade and perhaps over time, a garden will be born, with plants from the territory. Study work, yes, because after each live show, it's time to redo it piece by piece, coat it with new material, sew it up again, with the new, recent acquisitions of the station. And because every time they leave the studio, they are pieces made like natural jewelry, worthy of being exhibited in a museum.

"The use of any non-renewable resource is forbidden"

 

Stefano Mancuso.

The nation of plants. Article 6

231.jpg

moment dramatúrgic... /choreographic moment ...

...deixo que em rellisqui la matèria, accepto la finitud d'aquesta, i m'entrego a viure la conexió amb el tot...

...I let the matter slip, I accept the finitude of it, and I give myself to live the connection with the whole ...

253.jpg
246.jpg
253.jpg
264.jpg

moment dramatúrgic... /choreographic moment ...

...sóc arbre sec, en el procés de trencar-me, em converteixo en sòl de nous èssers vius... ...

I am a dry tree, in the process of breaking, I become a soil of new living beings ...

315.jpg
313.jpg
316.jpg
310.jpg

moment dramatúrgic... /choreographic moment ...

...el vent, la nova climatologia, els moments humans que em travessen i generen resistència, estic en lluita i aquesta lluita em poleix, formo part de la tribu...

... the wind, the new climatology, the human moments that cross me and generate resistance, I am in struggle and this struggle polishes me, I am part of the tribe...

283.jpg

moment dramatúrgic... /choreographic moment ...

...neixo, sento la pluja, tot és nou, em faig individu, connectada a una massa perenne...

... I am born, I feel the rain, everything is new, I become an individual, connected to a perennial mass ...

319.jpg

som un paisatge / we are a landscape

Fotògraf/ Photographer Adrià Bosch

ÍVIDES en col·laboració amb el videoclip EL BOSC

GRÀCIES ALBERT GIRONA per comptar amb nosaltres i Àlex Casas per aquest regal!

bottom of page